CARI จับมือเขตสุขภาพที่ 2 Kick-off ยกระดับการรักษาผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ำดี รพ.ศูนย์อุตรดิตถ์

Share to Social

วันที่ 29 เมษายน 2565 สถาบันวิจัยมะเร็งท่อน้ำดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย ศ.นพ.ณรงค์ ขันตีแก้ว รักษาการผู้อำนวยการสถาบันวิจัยฯ พร้อมภาคีเครือข่าย ได้แก่ สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2 สถาบันมะเร็งแห่งชาติ(NCI) และโรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับ ศูนย์ความเป็นเลิศมะเร็งท่อน้ำดี โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มูลนิธิมะเร็งท่อน้ำดี ชมรมศัลยศาสตร์ตับ ตับอ่อน และทางเดินน้ำดีแห่งประเทศไทย (THPBS) ได้ร่วมจัดกิจกรรม โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพการดูแลรักษาผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ำดีอย่างครบวงจรในเขตสุขภาพที่ 2 ระหว่างวันที่ 29 เมษายน-1 พฤษภาคม 2565 ณ โรงพยาบาลศูนย์อุตรดิตถ์ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ โดยได้รับเกียรติจาก นพ.อายุส ภมะราภา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์อุตรดิตถ์ กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม งานในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวนกว่า 150 คน

โดยในงานได้เริ่มด้วยพิธีมอบกองทุนเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ำดีในโรงพยาบาลอุตรดิตถ์ และ มอบเครื่องถ่างขยายช่องท้องสำหรับผ่าตัดผู้ป่วยตับ ตับอ่อน และทางเดินน้ำดี (Rochard retractor) โดย ศ.นพ.ณรงค์ ขันตีแก้ว ประธานมูลนิธิมะเร็งท่อน้ำดี นพ.เรืองศิลป์ เถื่อนนาดี รองประธานฯ และคณะกรรมการมูลนิธิมะเร็งท่อน้ำดี โดยมี นพ.อายุส ภมะราภา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์อุตรดิตถ์ เป็นผู้รับมอบ

จากนั้นเป็นการเสวนา หัวข้อ “การพัฒนาศักยภาพการดูแลรักษาผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ำดีอย่างครบวงจรในโรงพยาบาลศูนย์อุตรดิตถ์” โดย นพ.ศุภโชค มาศปกรณ์ ผศ.นพ.อานนท์ โชติรสนิรมิต และ นพ.อัสนี ภมะราภา ดำเนินการเสวนาโดย ศ.นพ.ณรงค์ ขันตีแก้ว รักษาการแทนผู้อำนวยการสถาบันวิจัยมะเร็งท่อน้ำดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น และการเสวนาในหัวข้อ “บทบาทชุมชน /ท้องถิ่นและภาคประชาสังคม ในการมีส่วนร่วมแก้ไขปัญหาพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี” โดย ผศ.ดร.สมตระกูล ราศิริ ประธานกขป.เขต 2 /ดร.ธนวัฒน์ จอมประเสริฐ สมัชชาสุขภาพอุตรดิตถ์ /ดร.นวรัตน์ ทรงเกียรติกุล ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ และคุณการะเกด พลจตุรัส ผู้แทนภาคประชาสังคมในคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ จังหวัดอุตรดิตถ์ ดำเนินการเสวนาโดย คุณเจริญลักษณ์ เพชรประดับ รองประธานสภาประชาสังคมไทย

จากนั้นเป็นการบรรยายให้ความรู้และร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดูแลรักษาผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ำดี ใน 2 ประเด็น โดยประเด็นแรก ได้แก่ Medical Team เป็นการบรรยายให้ความรู้ในประเด็นต่างๆ เริ่มด้วยหัวข้อ “มะเร็งท่อน้ำดี: อดีต ปัจจุบัน อนาคต” โดย ศ.นพ.ณรงค์ ขันตีแก้ว /หัวข้อ “ประสบการณ์การรักษาผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ำดีในโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่” โดย ผศ.นพ.อานนท์ โชติรสนิรมิต /หัวข้อ “การดูแลผู้ป่วยก่อนและหลังผ่าตัดมะเร็งท่อน้ำดี” โดย อ.นพ.วศิน ธนสุกาญจน์ /หัวข้อ “การระบายน้ำดีด้วยการใส่สายระบายทางหน้าท้อง (PTBD)” โดย อ.นพ.อนุชา อาฮูยา /หัวข้อ “การระบายน้ำดีด้วยกล้องสำหรับผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ำดี (ERCP)” โดย ผศ.นพ.ดร.อรรถพล ติตะปัญ /หัวข้อ “Role of Nutrition support and ERAS protocol in cholangiocarcinoma” โดย อ.นพ.วินัย อึงพินิจพงศ์

และประเด็นที่ 2 Nursing Care Team เป็นการบรรยายให้ความรู้ในประเด็นต่างๆ เริ่มด้วยหัวข้อ “การดูแลผู้ป่วยแบบองค์รวม และการจัดการความปวดในผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ำดี (Holistic care and Pain management)” โดย อ.พญ.ศิวาลัย สุเฌอ /หัวข้อ “ความสัมพันธ์ โรคพยาธิใบไม้ตับ กับ มะเร็งท่อน้ำดี : นวัตกรรมการตรวจวินิจฉัยในปัจจุบัน” โดย ศ.ดร.ไพบูลย์ สิทธิถาวร /หัวข้อ “การพยาบาลและการวางแผนการพยายาบาลสำหรับผู้ป่วยผ่าตัดตับ ตับอ่อน และมะเร็งท่อน้ำดี” โดย พว.วรรณทิวา เกรียงไกร /หัวข้อ “การพยาบาลผู้ป่วยที่ได้รับการระบายน้ำดีทางหน้าท้อง (Nursing consideration for cholangiocarcinoma undergone PTBD)” โดย พว.สิรินทรา นาหอคำ /หัวข้อ “การดูแลผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ำดีที่รับยาเคมีบำบัด” โดย พว.จุรีพร อุ่นบุญเรือง /หัวข้อ “ประสบการณ์การดูแลผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ำดี สำหรับพยาบาลหอผู้ป่วยวิกฤต (Nursing care for intensive care unit)” โดย พว.สุพัฒตรา ศรีภักดี /หัวข้อ “การดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง (Palliative care : what, when and how?)” โดย พว.เฉลิมศรี สรสิทธิ์

และในวันที่ 30 เมษายน 2565 จะเป็นการผ่าตัดสาธิตผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ำดี PTBD/ERCP Demonstration และ Hepatectomy Demonstration ณ ห้องผ่าตัด โรงพยาบาลศูนย์อุตรดิตถ์

ภาพ : วันชัย กาญจนสุรัตน์
ข่าว : ปณิธาน ศรีบุญเรือง

Facebook Comments Box