CARIและศูนย์ความเป็นเลิศมะเร็งท่อน้ำดีจับมือ NCI จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพการดูแลรักษาผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ำดีอย่างครบวงจรในโรงพยาบาลนครพนม

วันที่ 20-22 ธันวาคม

Read more