CARI KKU เข้าร่วมประชุมขับเคลื่อนการจัดการสิ่งปฏิกูลเพื่อตัดวงจรพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี จ.ขอนแก่น

วันที่ 8 กรกฎาคม 256

Read more

บ้านแฮด-บ้านไผ่ เดินหน้าขับเคลื่อนงานอำเภอต้นแบบแก้ไขปัญหา OVCCA ต่อเนื่องปีที่ 2

เมื่อวันที่ 2 กรกฎาค

Read more

สถาบันวิจัยมะเร็งท่อน้ำดี ประชุมหารือสสอ.หนองเรือ เดินหน้าสู่ “หนองเรือโมเดล” อำเภอต้นแบบแก้ปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีเชิงบูรณาการ

วันที่ 30 มีนาคม 256

Read more

CARI KKU ผลักดันอุบลรัตน์โมเดล สู่อำเภอต้นแบบแก้ปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีเชิงบูรณาการ

วันที่ 29 มีนาคม 256

Read more

สถาบันวิจัยมะเร็งท่อน้ำดี เข้าร่วมประชุม พชอ.โกสุมพิสัย สรุปผลการดำเนินงานโกสุมพิสัยโมเดล พร้อมขับเคลื่อนงานต่อเนื่องปี 2564

วันที่ 26 มีนาคม 256

Read more

สถาบันวิจัยมะเร็งท่อน้ำดี เข้าร่วมประชุม พชอ.กันทรวิชัย สรุปผลการดำเนินงานกันทรวิชัยโมเดล พร้อมขับเคลื่อนงานต่อเนื่องปีที่ 2

วันที่ 23 มีนาคม 256

Read more