ติดต่อเรา

สถาบันวิจัยมะเร็งท่อน้ำดี มหาวิทยาฃลัยขอนแก่น
ชั้น 2  อาคารเวชวิชชาคาร คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 
40002
โทร 043-202691 Fax 043-202693
www.facebook.com/carikhonkaen