เปิดตัวนวัตกรรมใหม่ “ชุดตรวจปัสสาวะสำเร็จรูปชนิดเร็วสำหรับการวินิจฉัยโรคพยาธิใบไม้ตับ” (Rapid Diagnostic Test for Opisthorchiasis)

วันที่ 9 มิถุนายน 2563 รองศาสตราจารย์นายแพทย์ณรงค์ ขันตีแก้ว ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยมะเร็งท่อน้..Read More

จัดนิทรรศการและบรรยายให้ความรู้สร้างความตระหนัก ให้กับกำนันผู้ใหญ่บ้าน อสม.และหัวหน้าส่วนราชการ อ.บ้านไผ่

2 สิงหาคม 2562 สถาบันวิจัยมะเร็งท่อน้ำดี มหาวิทยาลัยชอนแก่น นำโดย รศ.นพ.ณรงค์ ขันตีแก้ว ผู้อำน..Read More