ตรวจคัดกรองมะเร็งท่อน้ำดี เมืองปากงึม สปป.ลาว ภายใต้โครงการ CCAL

/

วันที่ 24-27 เมษายน 2563 สถาบันวิจัยมะเร็งท่อน้ำดี ร่วมกับ Lao TPHI ลงพื้นที่เมืองปากงึม ตรวจคัดกรองมะเร็งท่อน้ำดีด้วยเครื่องอัลตร้าซาวด์ ให้กับประชาชน ภายใต้โครงการต่อสู้กับมะเร็งท่อน้ำดีใน สปป.ลาว นำโดย รศ.นพ.ณรงค์ ขันตีแก้ว ผู้อำนวยการสถาบันฯ และ รศ.ดร.วัชรินทร์ ลอยลม เลขานุการสถาบันฯ พร้อมด้วยทีมแพทย์จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย ศ.พญ.นิตยา ฉมาดล ศ.นพ.วัลลภ เหล่าไพบูลย์ และคณะแพทย์ภาคีเครือข่ายจาก รพ.ศรีนครินทร์ รพ.ขอนแก่น และ รพ.ชุมแพ ลงพื้นที่เข้าตรวจคัดกรองมะเร็งท่อน้ำดีด้วยเครื่องอัลตร้าซาวด์ให้กับประชาชนกลุ่มเสี่ยงที่ลงทะเบียนไว้กับโครงการ Combating Cholangiocarcinoma in Lao PDR ที่ห้องประชุมเมืองปากงึม นครหลวงเวียงจันทน์ สปป.ลาว จำนวน 300 กว่าราย จากบ้านพ้าว บ้านสมประเสิด บ้านไฮ่ และบ้านนาซอน เมืองปากงึม สปป.ลาว กิจกรรมครั้งนี้ เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Combating Cholangiocarcinoma in Lao PDR ซึ่งนอกจากมีการตรวจคัดกรองเพื่อค้นหาผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ำดีในระยะแรกให้พบแล้ว ทีมอาจารย์แพทย์ และคณะทำงานจาก มข. ยังช่วยให้คำแนะนำและฝึกทักษะการตรวจคัดกรองอัลตร้าซาวด์ พยาบาลให้คำแนะนำ การดูแลความเรียบร้อยในห้องตรวจ การลงข้อมูลในระบบ Lao Cohort ทั้งยังมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลและองค์ความรู้ระหว่างบุคลากรไทยและสปป.ลาว อันจะนำไปสู่การเพิ่มโอกาสในการเข้าสู่กระบวนการรักษา นำไปสู่การแก้ปัญหาพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีใน สปป.ลาว ได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีความยั่งยืนในอนาคต

Share this Post