MOU ร่วมกับ Mekong Institute

/

วันที่ 23 กรกฎาคม 2562 สถาบันวิจัยมะเร็งท่อน้ำดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น (CARI KKU) นำโดย รศ.นพ.ณรงค์ ขันตีแก้ว ผู้อำนวยการสถาบันฯ ได้ลงนามความร่วมมือร่วมกับ สถาบันความร่วมมือเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจลุ่มน้ำโขง (Mekong Institute) นำโดย ดร.วัชรัศมิ์ ลีละวัฒน์ Executive Director โดยทั้งสองหน่วยงานได้ลงนามความร่วมมือกันใน 3 ด้านหลักๆ ได้แก่

1. ความร่วมมือระหว่างองค์กรด้านการฝึกอบรม การประชุมสัมมนา การปฎิบัติการ

2. ความร่วมมือกันในด้านโครงการวิจัย

3. ความร่วมมือด้านการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร รวมถึงการพัฒนาและแบ่งปันข้อมูลทรัพยากรและเครือข่ายสารสนเทศกลุ่มประเทศลุ่มน้ำโขง

พิธีลงนามความร่วมมือในวันนี้ได้รับเกียรติจาก ดร.ณรงค์ชัย อัครเศรณี นายกสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น และนางสาวภัทรัตน์ หงษ์ทอง อธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ ร่วมเป็นสักขีพยาน

รศ.นพ.ณรงค์ ขันตีแก้ว ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยมะเร็งท่อน้ำดี กล่าวว่า “สถาบันวิจัยมะเร็งท่อน้ำดี เป็นหน่วยงานภายใต้มหาวิทยาลัยขอนแก่น ดำเนินงานพัฒนาองค์ความรู้ และความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีทั้งในประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้าน โดยส่งเสริมกิจกรรมการวิจัยที่เกี่ยวข้อง นำไปสู่การส่งมอบความรู้, การถ่ายทอดเทคโนโลยี, การป้องกัน, การวินิจฉัยและการรักษาผู้ป่วยจากโรคมะเร็งท่อน้ำดี ในประเทศและกลุ่มประเทศลุ่มน้ำโขง เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าความร่วมมือในครั้งนี้จะทำให้สามารถขยายการดำเนินงานให้เกิดประสิทธิภาพและมีศักยภาพมากขึ้น อันจะเป็นการแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้ในเร็ววัน”

ดร.วัชรัศมิ์ ลีละวัฒน์ Executive Director กล่าวว่า ” สถาบันความร่วมมือเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจลุ่มน้ำโขง และสถาบันวิจัยมะเร็งท่อน้ำดี แม้จะมีความชำนาญในการดำเนินงานที่แตกต่างกัน โดย Mekong Institute จะมีความชำนาญในด้านการเกษตร อาหารปลอดภัย การค้าและการลงทุน แต่มีเป้าหมายเดียวกันกับสถาบันวิจัยมะเร็งท่อน้ำดี ซึ่งความร่วมมือในครั้งนี้ จะทำให้การดำเนินงานของทั้งสององค์กรเกิดการพัฒนาและขยายผลไปสู่การสร้างผลกระทบเชิงกว้างในการช่วยเหลือผู้คนในภูมิภาคลุ่มน้ำโขงต่อไป”

ปัจจุบัน สถาบันวิจัยมะเร็งท่อน้ำดี ได้ดำเนินโครงการแก้ไขปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีทั้งในประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้าน อย่าง สปป.ลาว ซึ่งกำลังดำเนินงานควบคู่กันไปอย่างต่อเนื่อง ภารกิจของสถาบันฯ เป็นโครงการที่บูรณาการเอาองค์ความรู้ในหลายๆ ด้านมาร่วมกันแก้ไขปัญหาทั้งด้านสาธารณสุข เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมให้กับประชาชนในภูมิภาคลุ่มน้ำโขงเป็นจำนวนมาก ความร่วมมือครั้งนี้นับเป็นอีกหนึ่งภารกิจของสถาบันวิจัยมะเร็งท่อน้ำดี ที่จะช่วยขับเคลื่อนและส่งเสริมงานวิจัยด้านสาธารณสุข การแพทย์ และวัฒนธรรมทั้งยังเป็นการถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมสู่ประเทศเพื่อนบ้าน โดยเฉพาะประเทศในภูมิภาคลุ่มน้ำโขง สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ว่าด้วยการพัฒนามหาวิทยาลัยไปสู่ความเป็นสากล

ภาพกิจกรรม >> https://www.facebook.com/pg/Carikhonkaen/photos/?tab=album&album_id=1444559192365077

 

Share this Post