จัดนิทรรศการและบรรยายให้ความรู้สร้างความตระหนัก ให้กับกำนันผู้ใหญ่บ้าน อสม.และหัวหน้าส่วนราชการ อ.บ้านไผ่

/

2 สิงหาคม 2562
สถาบันวิจัยมะเร็งท่อน้ำดี มหาวิทยาลัยชอนแก่น นำโดย รศ.นพ.ณรงค์ ขันตีแก้ว ผู้อำนวยการสถาบันฯ พร้อมด้วยบุคลากรจากโครงการวิจัยภายใต้สถาบันฯ เข้าร่วมบรรยายและจัดนิทรรศการให้ความรู้และสร้างความตระหนักถึงภัยของโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี เพื่อนำไปสู่การแก้ไขปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีเชิงพื้นที่ ให้กับกำนันผู้ใหญ่บ้าน อสม. ครู และบุคลากรสาธารณสุข ทุกตำบลของอำเภอบ้านไผ่ จำนวนกว่า 500 คน

กิจกรรมในวันนี้ เริ่มต้นด้วยพิธีเปิดงาน โดยได้รับเกียรติจากนายรุจน์ รังษี นายอำเภอบ้านไผ่ ให้เกี่ยรติมาเป็นประธานและร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการอำเภอบ้านไผ่ ลั่นฆ้องชัยประกาศเริ่มต้นการต่อสู้กับปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีร่วมกันทั้งอำเภอ โดยวันนี้ได้มีการลงบันทึกข้อตกลงความร่วมมือขับเคลื่อนโครงการกำจัดพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี ถวายเป็นพระราชกุศลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พศ.2562 ระหว่างองค์กรต่างๆ จากทั้ง 10 ตำบลของอำเภอบ้านไผ่ ภายใต้แนวทางที่ว่า “คนอำเภอบ้านไผ่ร่วมใจ ไม่กินปลาดิบ ห่างไกลมะเร็งท่อน้ำดี สุขภาพดีถ้วนหน้า” และวันนี้ สถาบันวิจัยมะเร็งท่อน้ำดี ได้ยกเอานิทรรศการให้ความรู้จากโครงการวิจัยท้าทายไทย : ประเทศไทยไร้พยาธิใบไม้ตับ ที่ได้รับการสนับสนุนการดำเนินงานจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) มาจัดแสดงให้ความรู้การป้องกันแก้ไขปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี ให้กับผู้เข้าร่วมประชุมได้รับรู้ข้อมูลและองค์ความรู้ต่างๆ ในทุกด้าน อาทิเช่น โครงการอาหารปลอดภัย : ปลาปลอดพยาธิ, โครงการประยุกต์ใช้การตรวจวินิจฉัยวิธีใหม่ในการกำจัดพยาธิในชุมชนต้นแบบ, โครงการหลักสูตรเกี่ยวกับโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีในโรงเรียนและประชาชนทั่วไป, โครงการ Isan Cohort และการดำเนินงานของสถาบันวิจัยมะเร็งท่อน้ำดี สถาบันวิจัยมะเร็งท่อน้ำดี ได้ดำเนินงานขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีผ่านโครงการและกิจกรรมต่างๆ มากมายทั้งในและต่างประเทศ

อำเภอบ้านไผ่ เป็นหนึ่งในพื้นที่นำร่องที่ทางสถาบันวิจัยฯ ร่วมกับคณะกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขตพื้นที่ 7 และจังหวัดขอนแก่น ได้นำเอาโครงการวิจัยในด้านต่างๆ ลงมาขับเคลื่อนแก้ไขปัญหาพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีร่วมกับประชาชนในพื้นที่ ซึ่งมีแนวทางการดำเนินงานที่สอดรับกับอุดมการณ์ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ยึดถือการเป็นมหาวิทยาลัยแห่งการอุทิศเพื่อสังคม เพื่อแก้ไขปัญหาและยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้คนในสังคมโดยเฉพาะภาคอีสานให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและลดอัตราการเสียชิวิตจากโรคมะเร็งท่อน้ำดีให้น้อยที่สุด เพื่อช่วยต่อชีวิตของพี่น้องชาวอีสาน

ประมวลภาพบรรยากาศกิจกรรม >> คลิกที่นี่ <<

Share this Post