มหกรรมรณรงค์เพื่อป้องกันและกำจัดโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม

/

วันที่ 11 กรกฎาคม 2562 สถาบันวิจัยมะเร็งท่อน้ำดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยโครงการวิจัยท้าทายไทย : Fluke Free Thailand ร่วมกับภาคีเครือข่ายจัดงานมหกรรมรณรงค์เพื่อป้องกันและกำจัดโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี โครงการการกำจัดปัญหาพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร จังหวัดมหาสารคาม ที่ รร.โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209 อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม

กิจกรรมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ดร.นายแพทย์อิทธิพล สูงแข็ง ผู้ตรวจราชการเขตบริการสุขภาพที่ 7 เป็นประธานในพิธีเปิด โดยมีนายสามารถ หมั่นนอก ประธานคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอโกสุมพิสัย กล่าวต้อนรับและกล่าวรายงาน โดยรองศาสตราจารย์นายแพทย์ณรงค์ ขันตีแก้ว ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยมะเร็งท่อน้ำดี ได้กล่าวถึงความร่วมมือของสถาบันวิจัยมะเร็งท่อน้ำดีร่วมกับภาคีเครือข่าย

จากนั้น สถาบันวิจัยมะเร็งท่อน้ำดี ได้มีพิธีมอบเครื่องอัลตราซาวด์ ให้แก่โรงพยาบาลโกสุมพิสัย เพื่อใช้ในการตรวจคัดกรองผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ำดี โดยมีนายแพทย์วิเชียร ฉกาจนโรดม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโกสุมพิสัย เป็นผู้แทนรับมอบ และจากนั้นได้มีพิธีมอบสื่อให้ความรู้พยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีเพื่อเผยแพร่ไปยังอำเภอต่างๆ โดย ผู้แทนจากธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) จากนั้นประธานในพิธีพร้อมด้วยคณะผู้บริหารได้เดินเยี่ยมชมการจัดนิทรรศการให้ความรู้ในการรณรงค์ป้องกันกำจัดพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี และเยี่ยมชมกระบวนการตรวจคัดกรองมะเร็งท่อน้ำดีด้วยการตรวจอัลตร้าซาวด์ ที่ทางสถาบันวิจัยมะเร็งท่อน้ำดีและหน่วยงานในพื้นที่ ได้จัดขึ้นเพื่อบริการประชาชนในพื้นที่ โดยกิจกรรมการตรวจคัดกรองกลุ่มเสี่ยงที่สงสัยว่าเป็นพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี ด้วยการตรวจอัลตราซาวด์และบันทึกข้อมูลลงในระบบ Isan Cohort ซึ่งปัจจุบันมีผู้ลงทะเบียนเข้าสู่ระบบกว่าสองล้านคนและสามารถติดตามผลข้อมูลได้แบบ realtime

Share this Post