MOU ร่วมกับภาควิชาชีวเคมี คณะแพทยศาสตร์ มข. ตั้งศูนย์ KKUIPC

วันที่ 21 มิถุนายน 2562 สถาบันวิจัยมะเร็งท่อน้ำดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย รศ.นพ.ณรงค์ ขันตีแก้ว ผู้อำนวยการสถาบันฯ ได้ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ โครงการจัดตั้งศูนย์ฟีโนมนานาชาติแห่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น (KKU International Phenome Center, KKUIPC) ร่วมกับภาควิชาชีวเคมี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย รศ.ดร.นิษณา นามวาท หัวหน้าภาควิชาชีวเคมี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ณ ห้องประชุม 5102 อาคารเวชวิชชาคาร คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

โดยการจัดตั้งศูนย์ KKUIPC ขึ้นมานั้น มีวัตถุประสงค์ ดังนี้

1. เพื่อเป็นการให้บริการการตรวจการแสดงออกของยีน แบบแผนโปรตีนและเมแทบอไลต์สำหรับผู้ประกอบการในภาครัฐและเอกชน สำหรับอุตสาหกรรมเกษตร อุตสาหกรรมอาหารและยา และอุตสาหกรรมการแพทย์ เพื่อใช้รองรับการก้าวเข้าสู่ยุคเศรษฐศาสตร์ชีวภาพ (bio-economics)

2.เพื่อให้บริการด้านการฝึกอบรมที่เกี่ยวกับการศึกษาด้านฟีโนม เพื่อยกระดับมหาวิทยาลัยขอนแก่นสู่ระดับชาติและระดับสากล รวมถึงการแลกเปลี่ยนและเผยแพร่องค์ความรู้ ความเชี่ยวชาญ และทรัพยากร ด้านเมตาโบโลมิกส์และฟีโนมิกส์ในระดับชาติและนานาชาติ

3. เพื่อส่งเสริมงานวิจัยและพัฒนาด้านต่างๆ รวมไปถึงการประกันคุณภาพผลผลิตจากโครงการต่างๆที่ดำเนินการภายใต้อุทยานวิทยาศาสตร์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยศูนย์ KKUIPC นั้นได้สร้างความร่วมมือกับเครือข่ายศูนย์ฟีโนม นานาชาติ (International Phenome Centre Network) เช่น MRC-NIHR National Phenome Center, Faculty of Medicine, Imperial College London ประเทศอังกฤษ และ Australian National Phenome Centre (ANPC), Murdoch University ประเทศออสเตรเลีย เป็นอีกหนึ่งความร่วมมือกับหน่วยงานนานาชาติในการพัฒนาและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ร่วมกัน งานนี้นับเป็นอีกหนึ่งภารกิจของสถาบันวิจัยมะเร็งท่อน้ำดี ที่ช่วยขับเคลื่อนและส่งเสริมงานวิจัยและพัฒนาด้านต่างๆ ของหน่วยงานต่างๆ ทั้งในและนอกมหาวิทยาลัยขอนแก่น รวมไปถึงการประกันคุณภาพผลผลิตจากโครงการต่างๆ ที่ดำเนินงานร่วมกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น

ภาพกิจกรรม >> https://www.facebook.com/pg/Carikhonkaen/photos/?tab=album&album_id=1418440068310323