ฝึกอบรมผู้นำชุมชน Train the trainer : Mr&Miss OV-CCA ศรีสมเด็จโมเดล

/

วันที่ 28-30 มิถุนายน 2562 สถาบันวิจัยมะเร็งท่อน้ำดี โดย โครงการประเทศไทยไร้พยาธิใบไม้ตับ : Fluke Free Thailand จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ Training the trainer : mister and miss ov cca จาก อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด ณ ฟ้าฝางสปอร์ตรีสอร์ทแอนด์โฮเทล อ.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น มุ่งสร้างผู้นำในการแก้ไขปัญหาพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีในพื้นที่ อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด

รศ.นพ.ณรงค์ ขันตีแก้ว ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยมะเร็งท่อน้ำดี ได้กล่าวต้อนรับผู้เข้าอบรมว่า “ปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี เป็นภัยร้ายที่คร่าชีวิตพี่น้องชาวอีสานไปกว่าปีละ 20,000 คน การแก้ไขปัญหาดังกล่าวต้องร่วมแรงร่วมใจช่วยกันในทุกภาคส่วน ทั้งภาคประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชนที่ต้องรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีในด้านต่างๆ เช่น การทำให้ปลาปลอดพยาธิและอาหารปลอดภัย การจัดการระบบสุขาภิบาล การสร้างความตระหนักในเยาวชนและการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนในโรงเรียน การคัดกรองกลุ่มเสี่ยง และการดูแลรักษาผู้ป่วย ซึ่งต้องบูรณาการทุกเรื่องขับเคลื่อนไปพร้อมๆ กัน จึงจะสามารถแก้ไขปัญหานี้ให้หมดไปจากประเทศไทยได้”

กิจกรรมในวันนี้ ได้รับความร่วมมืออันดีจากผู้นำชุมชน เทศบาล ครูอาจารย์ บุคลากรโรงพยาบาล อสม. และภาคประชาสังคม จากทั้ง 8 ตำบล ของอำเภอศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 78 คน โดยกิจกรรมวันนี้ประกอบไปด้วย กิจกรรมกลุ่ม หัวข้อ การเสริมสร้างกระบวนการทำงานเป็นทีม จากนั้นเป็นการบรรยายให้ความรู้ หัวข้อ วงจรชีวิตพยาธิใบไม้ตับและการตัดวงจร โดย ศ.ไพบูลย์ สิทธิถาวร จากคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จากนั้น เป็นการบรรยายให้ความรู้ หัวข้อ การจัดการสุขาภิบาลและสิ่งปฏิกูลให้ปลอดภัย โดย อ.ดร.ฤทธิรงค์ จังโกฏิ์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และการบรรยายสร้างแรงบันดาลใจ หัวข้อ พลังสู่การเปลี่ยนแปลง (Influencer) โดย คุณไตรภพ ผลค้า

สถาบันวิจัยมะเร็งท่อน้ำดี ได้ดำเนินงานขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีผ่านโครงการและกิจกรรมต่างๆ มากมายทั้งในและต่างประเทศ โดยพื้นที่อำเภอศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด ที่เราเรียกกันว่า “ศรีสมเด็จโมเดล”นี้ เป็นหนึ่งในพื้นที่นำร่องที่ทางสถาบันวิจัยฯ ได้นำเอาโครงการวิจัยในด้านต่างๆ ลงมาขับเคลื่อนแก้ไขปัญหาพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีร่วมกับประชาชนในพื้นที่ ซึ่งมีแนวทางการดำเนินงานที่สอดรับกับอุดมการณ์ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ยึดถือการเป็นมหาวิทยาลัยแห่งการอุทิศเพื่อสังคม เพื่อแก้ไขปัญหาและยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้คนในสังคมโดยเฉพาะภาคอีสานให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีต่อไปในอนาคต

ภาพกิจกรรม >> https://www.facebook.com/pg/Carikhonkaen/photos/?tab=album&album_id=1424417761045887

Share this Post