ฝึกอบรมผู้นำชุมชน Train the trainer : Mr&Miss OV-CCA โกสุมพิสัยโมเดล

/

19-21 กรกฎาคม 2562
ค่ายฝึกอบรม Train the trainer : Mr.&Miss OV CCA อำเภอโกสุมพิสัย ณ ราชาวดีรีสอร์ทแอนด์โฮเทล อ.เมือง จ.ขอนแก่น

โดยเริ่มกิจกรรมตั้งแต่วันที่ 19-21 กค. 2562 การฝึกอบรมครั้งนี้มุ่งสร้างผู้นำในการแก้ไขปัญหาพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีในพื้นที่ อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม จากผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่ประกอบไปด้วยผู้นำชุมชนทั้ง 17 ตำบลของอำเภอโกสุมพิสัย กว่า 62 คน

ตลอดกิจกรรมทั้ง 3 วันที่ผ่านมาผู้เข้าฝึกอบรมทั้ง 62 คน ได้เข้าร่วมกิจกรรมเสริมสร้างกระบวนการทำงานเป็นทีม ความเป็นผู้นำ การเพิ่มศักยภาพของตนเองในการแสดงออกและนำเสนอผ่านการแสดงละครสั้นสะท้อนปัญหา รวมถึงการได้รับความรู้ความเข้าใจในกระบวนการแก้ไขปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี จากวิทยากรในหัวข้อต่างๆ ตั้งแต่เรื่อง อาหารปลอดภัย ปลาปลอดพยาธิ, ระบบการจัดการข้อมูลใน Isan Cohort, การตรวจคัดกรองมะเร็งท่อน้ำดี และหลักสูตรการเรียนการสอน OV CCA ในโรงเรียน โดยเน้นการนำเอาแนวคิดทุกโครงการไปประยุกต์ใช้ในพื้นที่ของตนเอง คือ อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม

จากนั้นได้ให้ผู้เข้าร่วมอบรมสรุปแผนและแนวทางการดำเนินงานแก้ไขปัญหาในพื้นที่ โดยมีการแบ่งกลุ่มนำเสนอแผนงานและแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหาพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี โดยมีคณะกรรมการตัดสินจากผู้ทรงคุณวุฒิ ทั้งจากสถาบันฯ และภายนอก ได้แก่ คุณไตรภพ ผลค้า นักธุรกิจและที่ปรึกษา และคุณสุทธินันท์ บุญมี ประธาน กขป.7

และสุดท้ายในช่วงพิธีปิดการฝึกอบรมในวันนี้ ได้รับเกียรติจาก นายสุทธินันท์ บุญมี ประธานคณะกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขตพื้นที่ 7 กล่าวสรุปและปิดการฝึกอบรม

ประมวลภาพบรรยากาศการอบรม >> คลิกที่นี่ <<

Share this Post