ค่ายเยาวชนสะเต็มศึกษาพาชีวีมีสุก (สุข)​ นำร่องที่ รร.บ้านธวัชบุรี อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด

วันที่ 20 พฤษภาคม 2565 สถาบันวิจัยมะเร็งท่อน้ำดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย ศ.นพ.ณรงค์ ขันตีแก้ว ร่วมกับ คณะศึกษาศาสตร์ และโรงเรียนบ้านธวัชบุรี อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด ได้จัดค่ายเยาวชนสะเต็มศึกษาพาชีวีมีสุก (สุข)​ ระหว่างวันที่ 20-22 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 ณ รร.บ้านธวัชบุรี อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด โดยการจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนได้เรียนรู้สะเต็มศึกษาและเกิดความตระหนักเกี่ยวกับโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี และขยายผลไปยังกลุ่มผู้ปกครองของนักเรียน ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมายเป็นนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ของโรงเรียนในบริเวณลุ่มแม่น้ำชี จังหวัดร้อยเอ็ด จำนวน 100 คน และผู้ปกครองนักเรียน จำนวน 20 คน โดยมี ศ.นพ.ณรงค์ ขันตีแก้ว รักษาการแทนผู้อำนวยการสถาบันวิจัยมะเร็งท่อน้ำดี เป็นประธานในพิธีเปิด

กิจกรรมในครั้งนี้ ได้มีกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์เสริมการเรียนรู้ และมีการบรรยายพิเศษในหัวข้อ “พยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีและวิธีการทดสอบพยาธิใบไม้ตับ” โดย อ.ดร.อาภรณ์ หวังวิวัฒน์สิน  อาจารย์จากภาควิชาชีวเคมี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ให้ความรู้การตรวจคัดกรองพยาธิใบไม้ตับและการเกิดมะเร็งท่อน้ำดี จากนั้นเป็นการบรรยายให้ความรู้ความเข้าใจในการรักษามะเร็งท่อน้ำดี โดย ศ.นพ.ณรงค์ ขันตีแก้ว รักษาการแทนผู้อำนวยการสถาบันวิจัยมะเร็งท่อน้ำดี จากนั้นเป็นกิจกรรมพัฒนาทักษะการเรียนรู้จากคณะวิทยากรจากคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ภาพ/ข่าว : ปณิธาน ศรีบุญเรือง

 

 

Facebook Comments Box

Related posts:

CARI จับมือศึกษาศาสตร์ มข. จัดนิทรรศการชีวีสุกใสห่างไกลโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี
CARI จัดฝึกอบรมการใช้งานระบบ Isan Cohort และการเก็บสิ่งส่งตรวจให้กับบุคลากรสาธารณสุข จ.นครพนม
CARI ร่วมกับศึกษาศาสตร์ มข.จัดฝึกอบรมพัฒนาครูปฐมวัยมหาสารคาม-ร้อยเอ็ด พัฒนาหน่วยการเรียนรู้บูรณาการโ...
ศึกษาศาสตร์ มข.จับมือ CARI จัดฝึกอบรมพัฒนาครูปฐมวัยออกแบบหน่วยการเรียนรู้บูรณาการโดยใช้สมองเป็นฐาน
CARI จัดประชุมเชิงปฏิบัติการตรวจคัดกรองพยาธิใบไม้ตับด้วยชุดตรวจชนิดเร็ว (OV-RDT) เขตสุขภาพที่ 2
มูลนิธิมะเร็งท่อน้ำดี+SCB มอบเครื่องอัลตราซาวด์คัดกรองกลุ่มเสี่ยงเข้าสู่การรักษาให้หายขาด