รายชื่อศัลยแพทย์ที่เข้ารับการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน

Share to Social
รายชื่อศัลยแพทย์ที่เข้ารับการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน
หลักสูตรการฝึกอบรมผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านคลินิกอนุสาขาศัลยศาสตร์ตับ ตับอ่อน และทางเดินน้ำดี
ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ปี ลำดับ ระยะเวลา (เริ่มการอบรม-สิ้นสุดการอบรม) ชื่อ-สกุล สังกัด
2557 1 ( 1 ปี ) 1 ก.ค. 2557 – 31 มิ.ย. 2558 นพ.อรรถพล  ตะติปัญ โรงพยาบาลศรีนครินทร์
2 ( 1 ปี ) 1 ก.ค. 2557 – 31 มิ.ย. 2558 นพ.วิสุทธิพงศ์  พรมหมโคตร โรงพยาบาลบึงกาฬ
2558 3 ( 1 ปี ) 1 ก.ค. 2558 – 31 มิ.ย. 2559 นพ.พิชัย  พลจิตต์ โรงพยาบาลวานรนิวาส 
2559 4 (6 เดือน) 1 ก.ย. 2559 – 29 ก.พ. 2560 พญ.เธียรรัตน์  บุญทรง (นายแพทย์ชำนาญการ) แผนกศัลยกรรม กลุ่มภารกิจด้านบริการทุติยภูมิและตติยภูมิ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน
5 ( 1 ปี ) 1 ก.ค. 2559 – 31 มิ.ย. 2560 นพ.กิตติศักดิ์  หาญกล้า ศัลยศาสตร์ทั่วไป โรงพยาบาลเซกา
6 ( 1 ปี ) 1 ก.ค. 2559 – 31 มิ.ย. 2560 นพ.เอกพจน์   ลี้วัฒณากุล ศัลยศาสตร์ทั่วไป โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ (สำนักงานศัลยกรรม)
2560 7 ( 1 ปี ) 1 ก.ค. 2560 – 31 มิ.ย. 2561 นพ.รชติ ทองประยูร   ศัลยศาสตร์ทั่วไป  โรงพยาบาลสกลนคร 
8 ( 1 ปี ) 1 ก.ค. 2560 – 31 มิ.ย. 2561 นพ.อวิวัฒน์ เจริญรัตน์   ศัลยศาสตร์ทั่วไป  โรงพยาบาลศรีนครินทร์
2561 9 ( 2 ปี ) 1 ก.ค. 2561 – 31 มิ.ย. 2563 MR. VANLAKHONE  VILAYHONG สปป.ลาว
2562 10 ( 1 ปี ) 1 ก.ค. 2562 – 31 มิ.ย. 2563 นพ.อิทธิศักดิ์  แสงกลับ รพ.อุตรดิตถ์
2563 12 ( 1 ปี ) 1 ก.ค. 2563 – 31 มิ.ย. 2564 นพ.วศิน  ธนสุกาญจน์  รพ.ศรีนครินทร์
13 ( 1 ปี ) 1 ก.ค. 2563 – 31 มิ.ย. 2564 นพ.เลอพงศ์  บุตรสำราญ  โรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่น
14 ( 1 ปี ) 1 ก.ค. 2563 – 31 มิ.ย. 2564 พญ.ฉัตรนภา  ศรีคิรินทร์ โรงพยาบาลกลาง
15 ( 1 ปี ) 1 ก.ค. 2563 – 31 มิ.ย. 2564 นพ.ประกาศิต  ศิริสุทธิ์  โรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่น
2564 16 ( 1 ปี ) 1 ก.ค. 2564 – 31 มิ.ย. 2565 นพ.วรรณธนชัย  รอดชมภู โรงพยาบาลท่าบ่อ
17 ( 1 ปี ) 1 ก.ค. 2564 – 31 มิ.ย. 2565 นพ.กานต์  จันทราเกตุรวิ โรงพยาบาลเสลภูมิ
18 ( 1 ปี ) 1 ก.ค. 2564 – 31 มิ.ย. 2565 นพ.ณัฐดนัย  สุขุมะ โรงพยาบาลสระบุรี
19 ( 1 ปี ) 1 ก.ค. 2564 – 31 มิ.ย. 2565 พญ.สุจิตรา  บุญพบ โรงพยาบาลศรีสะเกษ