Hello world. This my website!

Hello world. This my website!

Facebook Comments Box

Related posts:

CARI จับมือศึกษาศาสตร์ มข. จัดนิทรรศการชีวีสุกใสห่างไกลโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี
CARI จัดฝึกอบรมการใช้งานระบบ Isan Cohort และการเก็บสิ่งส่งตรวจให้กับบุคลากรสาธารณสุข จ.นครพนม
CARI ร่วมกับศึกษาศาสตร์ มข.จัดฝึกอบรมพัฒนาครูปฐมวัยมหาสารคาม-ร้อยเอ็ด พัฒนาหน่วยการเรียนรู้บูรณาการโ...
ศึกษาศาสตร์ มข.จับมือ CARI จัดฝึกอบรมพัฒนาครูปฐมวัยออกแบบหน่วยการเรียนรู้บูรณาการโดยใช้สมองเป็นฐาน
CARI จัดประชุมเชิงปฏิบัติการตรวจคัดกรองพยาธิใบไม้ตับด้วยชุดตรวจชนิดเร็ว (OV-RDT) เขตสุขภาพที่ 2
มูลนิธิมะเร็งท่อน้ำดี+SCB มอบเครื่องอัลตราซาวด์คัดกรองกลุ่มเสี่ยงเข้าสู่การรักษาให้หายขาด