CARI เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะการพัฒนาเวชนคร จ.ขอนแก่น (Khon Kaen Medicopolis)

Share to Social

วันที่ 21 กันยายน 2564 ศ.นพ.ณรงค์ ขันตีแก้ว รักษาการผู้อำนวยการสถาบันวิจัยมะเร็งท่อน้ำดี พร้อมด้วย รศ.ดร.วัชรินทร์ ลอยลม กรรมการและเลขานุการสถาบันฯ ได้เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ การพัฒนาเวชนคร จ.ขอนแก่น (Khon Kaen Medicopolis) ณ ห้องประชุมนภาลัย โรงแรมราชาวดีรีสอร์ทแอนด์โฮเทล อ.เมือง จ.ขอนแก่น โดยในงานดังกล่าวได้รับเกียรติจาก ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ได้มามอบนโยบายและกล่าวเปิดประชุม โดยมี รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ ดร.ชัยรัตน์ อุทัยพิบูลย์ รองผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (TCELL) กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุม

การประชุมในวันนี้คณะวิจัย นำโดย รศ.ดร.สุกัญญา เอมอิ่มธรรม หัวหน้าโครงการ และ ศ.นพ.ณรงค์ ขันตีแก้ว หัวหน้าคณะทำงานด้านนวัตกรรมทางการแพทย์และบริการสุขภาพ ได้นำเสนอผลการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการเวชนคร จังหวัดขอนแก่น โดยคณะทำงานได้นำเสนอผลการดำเนินงานใน 4 ประเด็น ได้แก่ 1.มิติด้านนวัตกรรมทางการแพทย์และบริการสุขภาพ 2.มิติความเป็นไปได้ทางเศรษฐศาสตร์ 3.มิติความเป็นไปได้ทางสังคมและสิ่งแวดล้อม และ 4.มิติความเป็นไปได้ด้านนโยบายและแผน จากการศึกษาพบว่า ประชาชนในจังหวัดขอนแก่น มีความต้องการบริการการแพทย์และสุขภาพ ที่สามารถตอบโจทย์ด้านเศรษฐกิจและสังคม ความเท่าเทียมและเสมอภาคในการได้รับบริการ การขยายการรักษาและการคัดกรองโรค เช่น การคัดกรองมะเร็งสู่ชุมชน การจัดสวัสดิการค่ารักษาแก่ผู้มีรายได้น้อย เป็นต้น

จากนั้น เป็นการประชุมระดมสมองเพื่อพัฒนาการบริหารจัดการเมืองเวชนคร จังหวัดขอนแก่น โดยเป็นการระดมความคิดจากผู้เข้าประชุม ให้ข้อเสนอแนะในด้านการวิเคราะห์ภาพอนาคตของความเป็นเมืองอัจฉริยะ (Smart City) ด้านสุขภาวะ และแนวทางในการบริหารจัดการเมืองเวชนคร จังหวัดขอนแก่น และได้มีการร่วมเสวนาจากผู้ทรงคุณวุฒิ ในหัวข้อ “แนวทางการขับเคลื่อนจังหวัดขอนแก่นสู่ความเป็นเมืองอัจฉริยะด้านสุขภาพ : เวชนครขอนแก่น โดยผู้ทรงคุณวุฒิ 4 ท่าน ได้แก่ 1.คุณพีรญา รักสุจริต รองประธานหอการค้า 2.คุณสุทธินันท์ บุญมี ประธานคณะกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขตพื้นที่ 7 3.คุณสุรเดช ทวีแสงสกุลไทย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ช ทวี จำกัด (มหาชน) และ 4.คุณทองปัก ไทยธานี ผู้อำนวยการ กลุ่มงานยุทธศาสตร์ จังหวัดขอนแก่น ดำเนินการเสวนาโดย คุณเจริญลักษณ์ เพชรประดับ บรรณาธิการอีสานบิซ

การประชุมในวันนี้ ผู้เข้าร่วมประชุมและผู้ทรงคุณวุฒิหลายท่าน ได้ให้ข้อเสนอแนะ และข้อคิดเห็นในประเด็นต่างๆ มากมาย โดยจังหวัดขอนแก่น มีองค์ประกอบที่จะผลักดันขับเคลื่อนโครงการนี้ไปได้อยู่หลายภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และภาคการวิจัย และจังหวัดขอนแก่นเองก็กำลังมีการเตรียมความพร้อมสู่ เมืองสุขภาวะดี (Welness City) โดยมีการพัฒนา Care Giver/Nursing Home/อาหารสุขภาพ และ Medical Hub และส่วนภาคเอกชนเองก็ได้ให้ข้อเสนอแนะให้มีการพัฒนาและใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในการทำงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้สูงขึ้น และให้มีการทำ Strategic Thinking ให้สมบูรณ์เพื่อที่จะเดินหน้าโครงการได้เต็มประสิทธิภาพ

ภาพ : วันชัย กาญจนสุรัตน์/ปณิธาน ศรีบุญเรือง
ข่าว : ปณิธาน ศรีบุญเรือง

Facebook Comments Box

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *