CARI ลงนาม MOU ร่วมกับ คปภ.เขต 3 พร้อมเสวนา กินปลาปรุงสุก ถูกสุขอนามัย ลดความเสี่ยงภัย ด้วยประกันภัยโรคมะเร็งท่อน้ำดี

Share to Social

วันที่ 24 สิงหาคม 2565 สำนักงาน คปภ.ภาค 3 (ขอนแก่น) และ สถาบันวิจัยมะเร็งท่อน้ำดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดงานพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) ความร่วมมือทางวิชาการและการแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านการประกันภัยโรคมะเร็งท่อน้ำดี และกิจกรรมเสวนา “กินปลาปรุงสุก ถูกสุขอนามัย ลดความเสี่ยงภัย ด้วยประกันภัยโรคมะเร็งท่อน้ำดี” ณ ห้องประชุมคอนเวนชั่น โรงแรมอวานี ขอนแก่น โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ โดยมี นายสุเทพ มณีโชติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในพิธีเปิด โดยมี ศ.นพ.ณรงค์ ขันตีแก้ว รักษาการแทนผู้อำนวยการสถาบันวิจัยมะเร็งท่อน้ำดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น , ดร.สมยงค์ แก้วสุพรรณ ประธานอนุกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรจังหวัดขอนแก่น, น.ส.ปรียดา พ่อค้าช้าง ผู้อำนวยการสำนักงาน คปภ.ภาค 3 (ขอนแก่น) ,นางพานทิพย์ บุญศรี ผู้อำนวยการ คปภ.จังหวัดขอนแก่น,นายสานิต เชิดโคกศรี หัวหน้าสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร สาขาจังหวัดขอนแก่น ,นายสุรสิทธิ์ เคนพรม หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดขอนแก่น ,นพ.สมบัติ แทนประเสริฐสุข ที่ปรึกษาฝ่ายสินไหมสุขภาพ บริษัทประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน),น.ส.ดาเนตร วันทนีย์ ผู้อำนวยการกลุ่มงาน กำกับผลิตภัณฑ์ประกันวินาศภัย เข้าร่วมกิจกรรม พร้อมดัวย เกษตรกร และประชาชนทั่วไปในจังหวัดขอนแก่น เข้าร่วมงาน จำนวน 150 คน

สำหรับกิจกรรมในวันนี้ ประกอบไปด้วยกิจกรรมการลงนามในบันทึกตกลงความเข้าใจ (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการและการแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านการประกันภัยโรคมะเร็งท่อน้ำดี ระหว่างสถาบันวิจัยมะเร็งท่อน้ำดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดขอนแก่น สำนักงานกองทุนฟื้นฟูแลพัฒนาเกษตรกร สาขาจังหวัดขอนแก่นสมาคมตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงินจังหวัดขอนแก่น ชมรมประกันวินาศภัยจังหวัดขอนแก่น และ สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยจังหวัดขอนแก่น สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยภาค 3 (ขอนแก่น) อีกทั้ง การเสวนาในหัวข้อ “กินปลาปรุงสุก ถูกสุขอนามัย ลดความเสี่ยงภัยด้วยประกันภัยโรคมะเร็งท่อน้ำดี” โดยมีวิทยากรจากจากหน่วยงานเครือข่าย เป็นผู้ให้ความรู้ ประกอบด้วย สถาบันวิจัยมะเร็งท่อน้ำดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น สำนักงาน คปภ. และบริษัท ไทยวิวัฒน์ประกันภัย จำกัด (มหาชน) ตลอดจนกิจกรรมตรวจคัดกรองพยาธิใบไม้ตับด้วย ชุดตรวจพยาธิใบไม้ตับสำเร็จรูปชนิดเร็ว OV-RDT ซึ่งเป็นนวัตกรรมวิจัยในการตรวจตัดกรองพยาธิใบไม้ตับของสถาบันวิจัยมะเร็งท่อน้ำดี โดยตรวจจากปัสสาวะ รู้ผลตรวจภายใน 15 นาที และผลตรวจมีความแม่นยำสูง นับเป็นเครื่องมือการตรวจคัดกรองฯ ที่ยกระดับการตรวจคัดกรองพยาธิใบไม้ตับ ให้สามารถขยายผลครอบคลุมกลุ่มเสี่ยงได้กว้างและขยายพื้นที่ได้กว้างขึ้น

น.ส.ปรียดา พ่อค้าช้าง ผู้อำนวยการสำนักงาน คปภ.ภาค 3 (ขอนแก่น) กล่าวว่า “จังหวัดขอนแก่น ได้รับคัดเลือกให้เป็นจังหวัดนำร่องในการจัดทำโครงการ 1 ภาค 1 ผลิตภัณฑ์ โดยได้คัดเลือกโรคมะเร็งท่อน้ำดี เนื่องมาจากพฤติกรรมการบริโภคอาหารในกลุ่มปลาน้ำจืดแบบมีเกล็ด โดยวิธีการปรุงแบบสุก ๆ ดิบ ๆ เช่น ก้อยปลา ปลาหมกไฟ ปลาร้า ที่เป็นกลุ่มปลาตะเพียน ปลาซิว ปลาสร้อย ปลาขาว ของประชาชนในภาคอีสาน ทำให้มีโอกาสเสี่ยงสูงที่จะติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับและพัฒนาไปเป็นมะเร็งท่อน้ำดีและจะเสียชีวิตในเวลาต่อมา โดยผู้ป่วยส่วนใหญ่เป็นหัวหน้าครอบครัวที่มีอยู่ระหว่าง 55-65 ปี ซึ่งเป็นการสูญเสียชีวิตในช่วงวัยทำงาน ก่อให้เกิดการสูญเสียประชากรที่เป็นกำลังหลักของครอบครัว ส่งผลให้เกิดปัญหาทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และการพัฒนาประเทศตามมา การนำระบบประกันภัยมะเร็งท่อน้ำดีเข้าไปรองรับความเสี่ยงดังกล่าว จึงถือเป็นเครื่องมือหรือทางเลือกหนึ่งให้กับประชาชนในการบริหารความเสี่ยงในชีวิต” 

ภาพ/ข่าว : ปณิธาน ศรีบุญเรือง

 

 

 

Facebook Comments Box