โครงการพัฒนาการขับเคลื่อนการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี

Share to Social

ตามที่ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวงมหาดไทย ร่วมกับสถาบันวิจัยมะเร็งท่อน้ำดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี ตามแผนยุทธศาสตร์ทศวรรษกำจัดปัญหาพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี ปี 2559-2568 โดยมีพื้นที่ดำเนินการ 29 จังหวัด ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือ และจังหวัดสระแก้ว ซึ่งปัจจุบันได้ดำเนินการระยะที่ 2 เพื่อมุ่งเน้นให้เกิดการแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืนในรูปแบบอำเภอต้นแบบที่จะดำเนินงานเพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งในในพื้นที่แบบบูรณาการ โดยประเด็นในการแก้ไขปัญหาที่สำคัญอีกประการหนึ่งคือการทำให้เด็กและเยาวชนมีความตระหนักรู้เกี่ยวกับปัญหาดังกล่าว และเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในการบริโภคอาหารแบบดิบ (raw attitude) และมีพฤติกรรมในการรับประทานที่ปลอดภัย (food safety) จึงเป็นที่มาของการพัฒนาและขับเคลื่อนการจัดการเรียนการสอนหลักสูตร โรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีในสถานศึกษาพื้นที่เป้าหมาย โดยคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับ สถาบันวิจัยมะเร็งท่อน้ำดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ขับเคลื่อนงานดังกล่าว ภายใต้โครงการ “การพัฒนาการขับเคลื่อนการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี”

โดยที่ผ่านมาสถาบันวิจัยมะเร็งท่อน้ำดี ได้ดำเนินโครงการวิจัยหลักสูตรป้องกันแก้ไขปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี ในพื้นที่ 3 ลุ่มน้ำ ได้แก่ ลุ่มน้ำชี ลุ่มน้ำสงคราม และลุ่มน้ำมูล จำนวนกว่า 80 โรงเรียน โดย คณะทำงานจากคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย ผศ.ดร.ธีรชัย เนตรถนอมศักดิ์ จากคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ดำเนินงานมาอย่างต่อเนื่อง ผลการประเมินการใช้หลักสูตรในพื้นที่ต้นแบบอยู่ในระดับดีเยี่ยม สามารถสร้างการกระบวนการเรียนรู้และกิจกรรมเสริมหลักสูตรให้กับเยาวชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งหลักสูตร 3 ระดับ ประกอบไปด้วยหลักสูตรต่างๆ ดังนี้

โดยรายละเอียดหลักสูตรในแต่ละระดับ มีรายละเอียดดังนี้ (คลิกที่ปุ่ม เพื่อดูรายละเอียด)

ประมวลภาพ การนำหลักสูตรไปใช้ในพื้นที่เป้าหมาย

« of 3 »
Facebook Comments Box