สถาบันวิจัยมะเร็งท่อน้ำดี จับมือ วช. และ กขป.7 จัดมหกรรมรณรงค์ป้องกันกำจัดพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี อำเภอต้นแบบ : เชียงขวัญโมเดล”

เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2563 โครงการวิจัยท้าทายไทย : ประเทศไทยไร้พยาธิใบไม้ตับ Fluke Free Thail

Read More

สถาบันวิจัยมะเร็งท่อน้ำดีจับมือ อ.บ้านแฮด จ.ขอนแก่น ขับเคลื่อนการจัดการสิ่งปฏิกูลอย่างยั่งยืน

เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2563 สถาบันวิจัยมะเร็งท่อน้ำดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย นางสาวสุปราณี วร

Read More

สถาบันวิจัยมะเร็งท่อน้ำดี ให้ความรู้พัฒนาบุคลากรสาธารณสุข ภาคการศึกษา และประชาชน อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น ประเด็นปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี

วันที่ 28 สิงหาคม 2563 รศ.นพ.ณรงค์ ขันตีแก้ว ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยมะเร็งท่อน้ำดี และ ศ.ดร.ไพบ

Read More

สถาบันวิจัยมะเร็งท่อน้ำดี อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาอาสาสมัครแกนนำ Mr.&Mrs.OV-CCA โกสุมพิสัยโมเดล ขับเคลื่อนงานต่อเนื่องในพื้นที่

วันที่ 28 สิงหาคม 2563 สถาบันวิจัยมะเร็งท่อน้ำดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย รศ.ดร.วัชรินทร์ ลอยล

Read More

สถาบันวิจัยมะเร็งท่อน้ำดี จัดค่ายฝึกอบรมพัฒนาผู้นำชุมชน อ.เชียงขวัญ จ.ร้อยเอ็ด สร้างผู้นำการแก้ไขปัญหา OVCCA ในพื้นที่

วันที่ 19 สิงหาคม 2563 สถาบันวิจัยมะเร็งท่อน้ำดี จัดค่ายฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ Training the Tra

Read More

สถาบันวิจัยมะเร็งท่อน้ำดี ร่วมกับ พชอ.บ้านแฮด ศึกษาดูงานการบริหารจัดการระบบบำบัดสิ่งปฏิกูล โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อความยั่งยืน

เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2563 สถาบันวิจัยมะเร็งท่อน้ำดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับคณะกรรมการพัฒน

Read More