รายชื่อนักวิจัยสถาบันวิจัยมะเร็งท่อน้ำดี

Share to Social
คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ภาควิชาศัลยศาสตร์
1. ศ.นพ.ณรงค์ ขันตีแก้ว
2. ผศ.นพ.เอก ปักเข็ม
3. ผศ.นพ.อรรถพล ติตะปัญ
4. ผศ.นพ.วร์ ลุวีระ
5. ผศ.นพ.ธราธิป ศรีสุข
6. อ.นพ.อภิวัฒน์ เจริญรัตน์

ภาควิชาอายุรศาสตร์
1. ผศ.พญ.เอื้อมแข สุขประเสริฐ
2. รศ.พญ. จริญญ์ จินดาประเสริฐ

ภาควิชาพยาธิวิทยา
1. รศ.พญ.สุพินดา คูณมี
2. อ.นพ.ประกาศิต เสงี่ยมวิบูล์
3. ผศ.ดร.เยาวลักษณ์ ฉ่ำกระมล
4. ผศ.นพ.สักการ สังฆมานนท์
5. อ.ดร.รักษวรรณ ดีโนนโพธิ์
6. อ.ดร.ศศิธร วัชรเดชวิทยา
7. อ.นพ.ปิยภารมย์ อินทรวิเชียร
8. อ.นพ.ชัยวัชร์ อภิวาทนสิริ
9. อ.พญ.ทิพวรรณ  เตรียมวิทยานนท์
10. อ.พญ.ศิริรัตน์ ชาอินทร์ 
11. ผศ.นพ..ปิติ   อึ้งอารีย์วิทยา
12. อ.นพ.ศุภวิชญ์  สัจจามรรค  
13. อ.พญ.วริษยา คูณพรม
14. อ.พญ.วลัยลักษณ์ บำรุงกิจ
15. อ.พญ.วริษยา คูณพรม
16. อ.ดร.มาลินี ธานี

ภาควิชาปรสิตวิทยา
1. ศ.ดร.สมชาย ปิ่นละออ
2. ศ.ดร.ธิดารัตน์ บุญมาศ
3. รศ.ดร.พรทิพย์ เหลื่อมหมื่นไวย์
4. ผศ.ดร.อภิพร ถิ่นคำรพ
5. อ.ดร.ณัฐนันท์ หงส์ศรีจันทร์
6. อ.ดร.ชาทะนันท์ เอี่ยมอุดมการณ์
7. อ.นพ.ณัฐพล เอโกบล

ภาควิชาชีวเคมี
1. รศ.ดร.นิษณา นามวาท
2. รศ.ดร.วัชรินทร์ ลอยลม
3. ผศ.ดร.กัลยาณี สวรรยาวิสุทธิ์
4. ผศ.พญ.กุลธิดา เวทีวุฒาจารย์
5. ผศ.ดร.อาทิตย์ ศิลป์ศิริวานิชย์
6. ผศ.ดร.เรณู ทานันท์
7. ผศ.ดร.ชฎามาศ สกลศิลป์ศิริ
8. อ.ดร.จุฑารพ เพชระบูรณิน
9. อ.ดร.ปรเมษฐ์ กลั่นฤทธิ์
10. อ.ดร.สุกัญญา เลือง
11. อ.ดร.วรฉัตร เลิศอิทธิพร
12. อ.นพ.จารุพงษ์ แสงบุญมี
13. อ.ดร.อาภรณ์ หวังวิวัฒศิลป์
14. อ.ดร.ภาณุพงศ์ มหาลาภบุตร

ภาควิชาเภสัชวิทยา
1. รศ.ดร.เอื้อมเดือน ประวาฬ
2. รศ.ดร.ลัดดาวัลย์ เส็งกันไพร
3. ผศ.ดร.ศริญญา คงเพชร
4. อ.ดร.พัทธมน ลพานุวรรต์

ภาควิชารังสีวิทยา
1. รศ.พญ.ปรารถนา เชาวน์ชื่น
2. ผศ.นพ.ดริส ธีระกุลพิศุทธิ์

ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน
ผศ.ดร.ศิรินทิพย์ บุญจรัสภิญโญ

ภาควิชานิติเวชศาสตร์
ผศ.ดร.วันชนะ สืบไวย

 

 

 

คณะเทคนิคการแพทย์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น

1. ศ.ดร.เต็มดวง ลิ้มไพบูลย์
2. รศ.ดร.ชาญวิทย์ ลีลายุวัฒน์
3. รศ.ดร.ศิริพร ปรุงวิทยา
4. รศ.ดร.พัชรี เจียรนัยกูร
5. รศ.ดร.พรทิพย์ ปิ่นลออ
6. ผศ.ดร.อัญชลี เตชะเสน
7. อ.ดร.อภิญญา จุ๊สกุล
8. อ.ดร.โมลิน ว่องวัฒนากูล

งานบริการพยาบาล โรงพยาบาลศรีนครินทร์

1. นางชวนพิศ สุนีย์
2. นางสุพัตรา ศรีภักดี

คณะสัตวแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น

1. รศ.ดร.สิริขจร ตังควัฒนา

คณะเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยขอนแก่น

1. ผศ.ดร.ปรีย์กมล กลั่นฤทธิ์

คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น

1. ศ.ดร.วิทยา เงินแท้
2. อ.ดร.เปรม จันทร์สว่าง
3. อ.ดร.ธนพงศ์ อินทระ

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

1. รศ.ดร.บัณฑิต ถิ่นคำรพ
2. อ.ดร.กวิน ถิ่นคำรพ