หนังสั้น เรื่อง “นวัตวิถี กินดีอยู่ดี วิถีใหม่” โดย ทีม No Sugar โรงเรียนบ้านไผ่ศึกษา

หนังสั้น เรื่อง “นวัตวิถี กินดีอยู่ดี วิถีใหม่”
ผลงานโดย : ทีม No Sugar โรงเรียนบ้านไผ่ศึกษา อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น
รางวัลรางวัลชนะเลิศ ประเภท หนังสั้น
การประกวดหนังสั้นและสปอตโฆษณา หัวข้อเรื่อง “ผู้นำนักเรียนกับการสร้างภูมิคุ้มกันโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีในชุมชน”
ภายใต้โครงการวิจัยเรื่องความตระหนักเกี่ยวกับโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีของประชาชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน

Facebook Comments Box

Related posts:

CARI จับมือศึกษาศาสตร์ มข. จัดนิทรรศการชีวีสุกใสห่างไกลโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี
CARI จัดฝึกอบรมการใช้งานระบบ Isan Cohort และการเก็บสิ่งส่งตรวจให้กับบุคลากรสาธารณสุข จ.นครพนม
CARI ร่วมกับศึกษาศาสตร์ มข.จัดฝึกอบรมพัฒนาครูปฐมวัยมหาสารคาม-ร้อยเอ็ด พัฒนาหน่วยการเรียนรู้บูรณาการโ...
ศึกษาศาสตร์ มข.จับมือ CARI จัดฝึกอบรมพัฒนาครูปฐมวัยออกแบบหน่วยการเรียนรู้บูรณาการโดยใช้สมองเป็นฐาน
CARI จัดประชุมเชิงปฏิบัติการตรวจคัดกรองพยาธิใบไม้ตับด้วยชุดตรวจชนิดเร็ว (OV-RDT) เขตสุขภาพที่ 2
มูลนิธิมะเร็งท่อน้ำดี+SCB มอบเครื่องอัลตราซาวด์คัดกรองกลุ่มเสี่ยงเข้าสู่การรักษาให้หายขาด