CARI+กปป.7 เข้าร่วมประชุม คสช. นำเสนอผลการแก้ไขปัญหา OV CCA เชิงบูรณาการ

เมื่อวันที่ 9 พฤษภาค

Read more

CARI ร่วมกับสมาคมศิษย์เก่าแพทย์ มข. ออกหน่วยคัดกรองพยาธิใบไม้ตับ/มะเร็งท่อน้ำดี อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น

เมื่อวันที่ 5 พฤษภาค

Read more

CARI จับมือเขตสุขภาพที่ 2 ตรวจคัดกรองมะเร็งท่อน้ำดีเชิงรุก จ.อุตรดิตถ์

วันที่ 5 เมษายน 2565

Read more

CARIและโครงการวิจัยหลักสูตรอาหารปลอดพยาธิ จัดอบรมหลักสูตรอาหารปลอดพยาธิใบไม้ตับ กศน.ปทุมรัตต์

วันที่ 14 มีนาคม 256

Read more

CARI ติดตามผลการตรวจ OV โดยชุดตรวจ RDT อ.ปทุมรัตต์ จ.ร้อยเอ็ด

วันที่ 14 มีนาคม 256

Read more

CARIและกขป.7ประชุมหารือการป้องกันและกำจัดโรคพยาธิบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีในจังหวัดมหาสารคาม

วันที่ 9 มีนาคม 2565

Read more