CARI จับมือ สคร.7 จัดฝึกอบรมการใช้ OV-RDT มุ่งขยายผลตรวจพยาธิใบไม้ตับจากปัสสาวะครอบคลุมพื้นกลุ่มจังหวัดร้อยแก่นสารสินธุ์

วันที่ 18 และ 19 ตุล

Read more

CARI KKU เข้าร่วมประชุมขับเคลื่อนการจัดการสิ่งปฏิกูลเพื่อตัดวงจรพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี จ.ขอนแก่น

วันที่ 8 กรกฎาคม 256

Read more

บ้านแฮด-บ้านไผ่ เดินหน้าขับเคลื่อนงานอำเภอต้นแบบแก้ไขปัญหา OVCCA ต่อเนื่องปีที่ 2

เมื่อวันที่ 2 กรกฎาค

Read more

สถาบันวิจัยมะเร็งท่อน้ำดี จัดค่ายฝึกอบรมพัฒนาผู้นำชุมชน อ.เชียงขวัญ จ.ร้อยเอ็ด สร้างผู้นำการแก้ไขปัญหา OVCCA ในพื้นที่

วันที่ 19 สิงหาคม 25

Read more

สถาบันวิจัยมะเร็งท่อน้ำดี ร่วมกับ พชอ.บ้านแฮด ศึกษาดูงานการบริหารจัดการระบบบำบัดสิ่งปฏิกูล โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อความยั่งยืน

เมื่อวันที่ 18 สิงหา

Read more

สถาบันวิจัยมะเร็งท่อน้ำดีจับมือคณะศึกษาศาสตร์ มข. อบรมครู จ.ขอนแก่น ถ่ายทอดหลักสูตรเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี นำสู่การลงสอนนักเรียน

​วันที่ 6 สิงหาคม 25

Read more