CARI จัดประชุมเชิงปฏิบัติการตรวจคัดกรองพยาธิใบไม้ตับด้วยชุดตรวจชนิดเร็ว (OV-RDT) เขตสุขภาพที่ 2

เมื่อวันที่ 10 มิถุน

Read more

CARI ประชุมหารือ สสจ.นครพนม พร้อมขับเคลื่อนงานแก้ไขปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี จ.นครพนม อย่างยั่งยืน

วันที่ 2 มิถุนายน 25

Read more

CARI ต้อนรับคณะวิจัยประเมินอรรถประโยชน์โครงการแก้ไขปัญหาพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี

เมื่อวันที่ 31 พฤษภา

Read more

ค่ายเยาวชนสะเต็มศึกษาพาชีวีมีสุก (สุข)​ นำร่องที่ รร.บ้านธวัชบุรี อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด

วันที่ 20 พฤษภาคม 25

Read more

CARI+กปป.7 เข้าร่วมประชุม คสช. นำเสนอผลการแก้ไขปัญหา OV CCA เชิงบูรณาการ

เมื่อวันที่ 9 พฤษภาค

Read more

CARI ร่วมกับสมาคมศิษย์เก่าแพทย์ มข. ออกหน่วยคัดกรองพยาธิใบไม้ตับ/มะเร็งท่อน้ำดี อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น

เมื่อวันที่ 5 พฤษภาค

Read more