CARI จัดฝึกอบรมการใช้งานระบบ Isan Cohort และการเก็บสิ่งส่งตรวจให้กับบุคลากรสาธารณสุข จ.นครพนม

เมื่อวันที่ 16 มิถุน

Read more

CARI ร่วมกับศึกษาศาสตร์ มข.จัดฝึกอบรมพัฒนาครูปฐมวัยมหาสารคาม-ร้อยเอ็ด พัฒนาหน่วยการเรียนรู้บูรณาการโดยใช้สมองเป็นฐาน

วันที่ 16 มิถุนายน 2

Read more

ศึกษาศาสตร์ มข.จับมือ CARI จัดฝึกอบรมพัฒนาครูปฐมวัยออกแบบหน่วยการเรียนรู้บูรณาการโดยใช้สมองเป็นฐาน

วันที่ 13 มิถุนายน 2

Read more

CARI ประชุมหารือ สสจ.นครพนม พร้อมขับเคลื่อนงานแก้ไขปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี จ.นครพนม อย่างยั่งยืน

วันที่ 2 มิถุนายน 25

Read more

CARI ต้อนรับคณะวิจัยประเมินอรรถประโยชน์โครงการแก้ไขปัญหาพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี

เมื่อวันที่ 31 พฤษภา

Read more