CARI เปิดหน่วยตรวจมะเร็งท่อน้ำดีด้วยอัลตร้าซาวด์ มุ่งบริการตรวจคัดกรองมะเร็งท่อน้ำดีให้ประชาชนในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น ฟรี!

วันที่ 11 ตุลาคม 256

Read more

CARI แลกเปลี่ยนเรียนรู้การตัดวงจรพยาธิใบไม้ตับและอาหารปลอดภัยร่วมกับแกนนำสุขภาพในเขตเทศบาลตำบลมัญจาคีรี

เมื่อวันที่ 23 กันยา

Read more

CARI KKU เข้าร่วมประชุมขับเคลื่อนการจัดการสิ่งปฏิกูลเพื่อตัดวงจรพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี จ.ขอนแก่น

วันที่ 8 กรกฎาคม 256

Read more

บ้านแฮด-บ้านไผ่ เดินหน้าขับเคลื่อนงานอำเภอต้นแบบแก้ไขปัญหา OVCCA ต่อเนื่องปีที่ 2

เมื่อวันที่ 2 กรกฎาค

Read more

สถาบันวิจัยมะเร็งท่อน้ำดี ประชุมหารือสสอ.หนองเรือ เดินหน้าสู่ “หนองเรือโมเดล” อำเภอต้นแบบแก้ปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีเชิงบูรณาการ

วันที่ 30 มีนาคม 256

Read more

CARI KKU ผลักดันอุบลรัตน์โมเดล สู่อำเภอต้นแบบแก้ปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีเชิงบูรณาการ

วันที่ 29 มีนาคม 256

Read more