CARI สัมมนาทบทวนแผนยุทธศาสตร์สถาบันวิจัยฯ ปี 2565

วันที่ 7 กรกฎาคม 256

Read more

CARI จัดฝึกอบรมการใช้งานระบบ Isan Cohort และการเก็บสิ่งส่งตรวจให้กับบุคลากรสาธารณสุข จ.นครพนม

เมื่อวันที่ 16 มิถุน

Read more

CARI ร่วมกับศึกษาศาสตร์ มข.จัดฝึกอบรมพัฒนาครูปฐมวัยมหาสารคาม-ร้อยเอ็ด พัฒนาหน่วยการเรียนรู้บูรณาการโดยใช้สมองเป็นฐาน

วันที่ 16 มิถุนายน 2

Read more

ค่ายเยาวชนสะเต็มศึกษาพาชีวีมีสุก (สุข)​ นำร่องที่ รร.บ้านธวัชบุรี อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด

วันที่ 20 พฤษภาคม 25

Read more

CARI พร้อมทีมหลักสูตร เข้าประชุมร่วมกับ สพม.มหาสารคาม นำเสนอหลักสูตร OV CCA แก่ผู้บริหาร 35 โรงเรียน จ.มหาสารคาม

วันที่ 31 มีนาคม 256

Read more