CARI+กปป.7 เข้าร่วมประชุม คสช. นำเสนอผลการแก้ไขปัญหา OV CCA เชิงบูรณาการ

เมื่อวันที่ 9 พฤษภาค

Read more

CARI ประชุมหารือ สคร.7 เรียนรู้วิธีการใช้งานเครื่องมือบันทึกและติดตามผล OV-RDT เขตสุขภาพที่ 7

วันที่ 24 กุมภาพันธ์

Read more

CARI+สคร.7 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรตรวจคัดกรอง OV ด้วยชุดตรวจ RDT จ.ขอนแก่น รุ่นที่ 2

วันที่ 9 กุมภาพันธ์

Read more

CARI จับมือ สคร.7 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรตรวจคัดกรอง OV ด้วยชุดตรวจ RDT จ.กาฬสินธุ์

เมื่อวันที่ 3 กุมภาพ

Read more

CARI จับมือ สคร.7 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรตรวจคัดกรอง OV ด้วยชุดตรวจ RDT จ.ร้อยเอ็ด

เมื่อวันที่ 28 มกราค

Read more